header foto header foto
 

Privacy beleid MHC Deurne

Dit is het privacy beleid van MHC Deurne, gevestigd te Deurne en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236607. Dit privacy beleid, dat is vastgesteld door het bestuur, omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
 
INLEIDING
Met dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Tevens geven we hiermee invulling aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
MHC Deurne hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MHC Deurne houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid; 
- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als MHC Deurne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de [email protected].
 
 
1. DEFINITIE PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleiden naar een levende natuurlijke persoon (dus niet naar een organisatie, vereniging of bedrijf). Bijvoorbeeld: leden van een vereniging, bestuursleden, vrijwilligers, enz. Persoonsgegevens geven feitelijke informatie over een persoon, bijvoorbeeld iemands naam, geboortedatum of geslacht.
 
2. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1 Wij vragen persoonsgegevens van je indien je:
(a) lid wordt van MHC Deurne;
(b) je opgeeft voor onze nieuwsbrief.
(c) vrijwilliger bent bij MHC Deurne
2.2 Wij verzamelen de volgende (persoons)gegevens in ons ledeninformatiesysteem LISA:  
(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer (bij minderjarigen ook het telefoonnummer van de ouder/verzorger);
(e) leeftijd;
(f) geslacht;
(g) het team waarin je speelt;
(h) of je in het bezit bent van een scheidsrechterskaart
(i) bankrekeningnummer.
2.3 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
(a) het lidmaatschap te effectueren, zoals ledenadministratie en contributieheffing;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met je op te nemen of te onderhouden, daaronder ook begrepen whatsapp groepen binnen teams van MHC Deurne.
 
3. BEWAARTERMIJN
MHC Deurne bewaart jouw persoonsgegevens maximaal twee jaren na beƫindiging van het lidmaatschap of vrijwilligerswerk.
 
4. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
Je kunt contact opnemen met ons via [email protected] voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van dit privacy beleid;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.
 
5. DERDEN
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden, met uitzondering van LISA en de KNHB, verstrekken tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 
6. RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
7. KLACHTEN
 Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
8. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 
9. MELDING AAN BETROKKENE
Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

10. WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID
Het kan voorkomen dat het in dit privacy beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om ons privacy beleid regelmatig te bekijken.
 
DEURNE, APRIL 2018