header foto header foto
 

Junioren: informatie en selectiebeleid

MHC Deurne geeft iedereen de gelegenheid om te hockeyen, zowel prestatiegericht als recreatief. Er zijn drie categorieën: jongste jeugd, junioren en senioren.

Kinderen tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar delen we in bij de teams die vallen onder de Jongste Jeugd (zie Jongste Jeugd op de site). 

Als je ouder dan 10 jaar bent, meld je je eerst aan bij de Commissie Junioren zodat bekend is dat je wilt komen trainen. Na ongeveer drie proeflessen te hebben meegetraind kun je aangeven of je lid wilt worden. Aanmelden kan via onze website. 

Bij deze leeftijd vanaf de 10 jaar hoor je bij de junioren en beslist de Commissie Junioren/Senioren met welk team je mee mag trainen.

Na ongeveer drie proeflessen gehad te hebben, is het de bedoeling dat je lid van de club wordt. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat je dan altijd bij je vriendjes of vriendinnetjes wordt ingedeeld. Dit is mede afhankelijk van het team, omdat sommige teams zijn ingedeeld op basis van selectie. Sommige teams zitten overvol waardoor er geschoven moet worden. Ben je ouder dan ongeveer 18 jaar dan kom je in de categorie senioren.

Het veldhockeyseizoen loopt van september tot eind november.
Van begin december tot eind februari wordt er zaalhockey gespeeld.
En vanaf maart tot en met juni gaat het veldhockey verder.

Zaalhockeytrainingen en zaalhockeywedstrijden tijdens de winterperiode biedt de KNHB aan vanaf de D-jeugd. Hiervoor geldt een apart contributiebedrag.
Welk bedrag dat is kunt u vinden op de site onder het kopje contributie. Dit bedrag zal apart worden geïncasseerd bij die teams die daadwerkelijk zaalhockey gaan spelen.

Wat heb je nodig op het veld:

 • een bitbeschermer is verplicht (verkrijgbaar bij Sportpunt Deurne)
 • scheenbeschermers zijn verplicht
 • een hockeystick
 • sportieve kleding
 • als je wedstrijden gaat spelen ook het clubtenue, afhankelijk in welk team je speelt kun je een gesponsord shirt krijgen.

Wat je wel altijd dient aan te schaffen is:

 • clubtenue broek/rokje
 • clubsokken
 • eventueel een clubshirt (verkrijgbaar bij Sportpunt Deurne)

Wat heb je nodig in de zaal:

 • een eigen zaalstick
 • gymschoenen met licht gekleurde zolen= verplicht!
 • scheenbeschermers
 • gebitsbeschermer

De zaaltrainingen en zaalwedstrijden worden gehouden in:

De PEELHORST hal
St. Jozefstraat 70
Deurne
tel: (0493) 387 505

Spelen in een MHC Deurne prestatieteam

Als vereniging geven wij, naast het reguliere programma dat voor alle teams geldt, extra aandacht aan de prestatieteams. Deze extra aandacht bestaat uit:

 • De prestatieteams trainen (op aangeven van trainer en/of coach) extra per jaar.
 • Er wordt  zoveel mogelijk rekening gehouden met tijden, veldindeling en arbitrage.

Selectiebeleid Junioren Mixed Hockey Club Deurne

1. Inleiding

MHC Deurne streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. Het blijkt ieder jaar een uitdaging om tot definitieve teamindelingen te komen, die aan ieders verwachtingen voldoet. Verschillende interpretaties van hockeykwaliteit en de individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams zorgen ieder jaar weer voor  discussie. Daarom vinden we het belangrijk om het MHC Deurne beleid en de achterliggende criteria op een duidelijke manier te verwoorden.

2. Doelstellingen

MHC Deurne gaat ervan uit dat haar in te zetten selectiebeleid een positieve invloed heeft op het behouden van leden en aantrekken van nieuwe leden. Door de groei van het aantal jeugdleden kan gewerkt worden naar een model, waarbij prestatiehockey en breedte hockey in veel categorieën kan worden uitgedragen.
MHC Deurne beoogt met haar selectiebeleid:

 • de ontwikkeling van het jeugdhockey bij MHC Deurne in het algemeen, zowel breedteteams als prestatieteams;
 • alle jeugdleden op zijn / haar niveau optimaal te laten presteren en plezier te hebben in hockey;
 • de ontwikkeling van zo sterk mogelijke teams per seizoen;
 • de ontwikkeling van de individuele spelers in het bijzonder;
 • met de prestatieteams tenminste 2e klasse te gaan hockeyen;
Er wordt voor dit beleid een onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en breedteteams.

3. Verschil  prestatieteams en breedteteams

Een prestatieteam is een team dat als doelstelling heeft om zo goed mogelijk te hockeyen zowel in teamverband als individueel. Jaarlijks wordt op voordracht van de technische commissie door het bestuur beslist welke teams als prestatie team worden gekwalificeerd. Criteria hiervoor zijn:

 • eerste team (indien er meerdere teams aanwezig zijn in 1 leeftijdscategorie), of
 • niveau: minimaal 2e klasse (spelend of de potentie hebben om deze klasse binnen 1 seizoen te bereiken);
De overige teams in een leeftijdscategorie zijn breedteteams. Deze teams worden zoveel mogelijk op persoonlijke sociale voorkeur ingedeeld. Denk daarbij aan scheiding tussen 1e en 2e jaars.

4. Selectie methode

De selecties worden bepaald op basis van gegevens verkregen uit:

 • beoordeling en inschatting (bij voorkeur met ingevulde beoordelingsformulieren ) door trainer, coach en eventueel de trainerscoördinator;
 • beoordeling door A/B/C/D-coördinatoren van de Technische Commissie;
 • indien nodig kunnen er extra selectietrainingen en -wedstrijden aan het einde van het seizoen, worden georganiseerd.
De teams zullen worden samengesteld op basis van leeftijd en hockeykwaliteit. De beoordeling hiervan en de besluitvorming hierover liggen bij de A/B/C/D-coördinatoren van de Technische Commissie. Voor de prestatieteams zal dit in samenspraak gaan met de beoogde coaches van die teams. De A/B/C/D-coördinatoren dragen zorg voor een zo optimaal mogelijke begeleiding voor de prestatieteams per categorie en adequate begeleiding voor de overige teams. Alle spelers worden gedurende het seizoen door de trainers, coaches, trainerscoördinator en A/B/C/D-coördinatoren gevolgd. De beoordelingen worden bij voorkeur vastgelegd in beoordelingsformulieren.
Aan het einde van het seizoen kunnen selectietrainingen  worden georganiseerd. De A/B/C/D-coördinatoren neemt haar beslissingen enerzijds op basis van eigen waarnemingen tijdens (selectie)trainingen en wedstrijden en anderzijds op basis van beoordeling en inschatting van de  trainers en coaches.

5. Publicatie selectieteams

Voor alle leden en hun ouders moeten de selectieprocedure en selectiecriteria vooraf duidelijk zijn. Deze zullen vooraf naar de betrokkenen gecommuniceerd moeten worden. De uitkomst van de selectie wordt zo spoedig mogelijk na de (selectie)trainingen en wedstrijden gecommuniceerd. Voor de prestatieteams gaat het hier om voorlopige selecties. De coach van het team kan in de voorbereidingsperiode na de zomervakantie in samenspraak met de A/B/C/D-coördinatoren bij hoge uitzondering een wijziging in het team aanbrengen.
Na het bekend worden van de nieuwe teamindeling, zal zo snel als mogelijk in de nieuwe teamsamenstelling worden getraind.

6. Selectiecriteria

Selectiecriteria zijn de volgende:

 • de TC van MHC Deurne bewaakt dat voor ieder speler/speelster op MHC Deurne de hockeykwaliteit van de speler/speelster als enige maatstaf wordt gehanteerd op basis waarvan een speler/speelster in een bepaald team wordt ingedeeld. Onder hockeykwaliteit verstaat MHC Deurne aanleg, ontwikkeling en combinatie van de volgende aspecten: snelheid, sprintsnelheid, wenden en keren; techniek, stickhandeling, balbeheersing, handelingssnelheid met bal en stick; inzicht, spelinzicht, tactisch inzicht; conditie, fysiek: kracht, uithoudingsvermogen, souplesse; karakter, motivatie, mentaliteit, wil om te winnen, teamspeler, leer- en coachbaarheid.
 • spelers worden geselecteerd per leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat O12-jeugd in de O12-categorie speelt; O14-jeugd in de O14-categorie speelt; O16-jeugd in de O16-categorie, etc.;
 • slechts bij uitzondering kunnen individueel spelers met een uitzonderlijk hockeykwaliteit doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie of groep. Hierbij kan door de A/B/C/D-coördinatoren worden meegewogen dat spelers in ‘vertegenwoordigende teams’ uitkomen.
 • Slechts in de breedteteams per categorie kan eventueel rekening gehouden worden met meer sociale verbanden van de kinderen.

7. Samenvatting van het Selectieproces

Selecteren is een continu proces, onderverdeeld in 3 periodes.

A. Maart – juni: vaststelling teamsamenstelling

 • vaststellen van de omvang van de verschillende leeftijdscategorieën in het volgende seizoen en daaraan gekoppeld het aantal in te schrijven teams;
 • verzamelen informatie alle spelers;
 • vastleggen trainer/coaches selectieteams;
 • beoordelen spelers in spelsituaties tijdens de voorjaarscompetitie;
 • inventariseren kandidaten voor selectieteams op basis van inzicht A/B/C/D coördinator, trainingscoördinator, trainers en coaches;
 • de prestatieteams bestaan in principe uit 13 of 14 spelers, in speciale gevallen kan hier door de technische commissie van afgeweken worden;
 • streven is om de overige teams maximaal uit 15 spelers te laten bestaan om iedere speler voldoende speeltijd te geven;

B. Juli – december: vormen en volgen van de definitieve selecties

 • 2 weken voor aanvang competitie vindt de vaststelling van de definitieve teams plaats. Afmeldingen, blessures, aanmeldingen van nieuwe leden vormen aanleidingen om de voorlopige selecties van juni aan te passen. Na bekendmaking van definitieve teamindeling is de samenstelling tot aan de winterstop vast;
 • Prestatieteams volgen we om zwakke plekken in de teamsamenstelling te signaleren. Teambuilding is in deze periode een belangrijk aandachtspunt waarbij de verantwoordelijkheid bij de trainer/coach ligt en vanuit de technische commissie geven we zo nodig ondersteuning. De coach spreekt spelers die in negatieve zin opvallen aan op hun instelling/gedrag of bespreekt met de speler mogelijke oorzaken van tegenvallende prestatie. Corrigerende maatregelen worden, na overleg met de A/B/C/D coördinator in winterstop zo nodig geëffectueerd;
 • trainer/coaches van selectieteams formuleren de doelstelling voor de prestatie van hun team en communiceren deze met de technische commissie.

C. December – februari: evaluatie en noodzakelijke wijzigingen in samenstelling doorvoeren.

 • evaluatie van de eerste competitiehelft tussen A/B/C/D-coördinatoren en trainer/coaches. A/B/C/D-coördinatoren beslissen na overleg met óf aangeven van de coaches over de eventuele aanpassing van de samenstelling van teams. Besluiten communiceren A/B/C/D-coördinatoren onmiddellijk en rechtstreeks aan trainer, coach, ouders, verzorgers en speler;
 • toevoegen/terugtrekken teams op basis van het ledenaantal. In deze situatie vindt verkorte selectieprocedure plaats waarbij de teamsamenstelling van voor de winterstop zoveel mogelijk gehandhaafd blijft

 

8. Selectie voor zaalhockey competitie
De  veldteams gaan,  indien mogelijk, in dezelfde samenstelling deelnemen aan de zaalhockey.  Indien nodig, bijvoorbeeld bij grote teams, kan na goedkeuring door de A/B/C/D coördinator worden  besloten om tot een andere teamindeling over te gaan. Het in dit stuk geformuleerde selectiebeleid wordt dan als uitgangspunt genomen voor de teamindeling.