header foto header foto
 
Nieuws

Agenda ALV donderdag 16 november 20:30 uur

Nieuws afbeelding 1-11-2023

Donderdag 16 november om 20:30 uur vindt de Algemene Leden Vergadering plaats in de kantine van de hockeyclub. De inloop is vanaf 20:15 uur. 

De start van de ALV is op een later tijdstip dan gebruikelijk om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen om aanwezig te zijn. Helaas hebben wij geen rekening kunnen houden met de wedstrijd van Dames donderdag. Zij hebben de mogelijkheid om een ander lid te machtigen om zodoende hun stem te laten gelden tijdens de ALV. 

Er staan verschillende belangrijke punten (waaronder de vaststelling van de nieuwe statuten) op de agenda waarvoor een stemming zal plaatsvinden. Wij hopen en verwachten dat jullie in grote getalen aanwezig zullen zijn op 16 november. 

Agenda ALV 16 november 2023:

1. Vaststellen Agenda (besluit ALV)

2. Vaststellen notulen ALV 22 juni 2023 (besluit ALV) (secretaris)

3. Vaststellen notulen ALV 26 oktober 2023 (besluit ALV) (secretaris)

4. Ingekomen stukken (secretaris):

a. Voorstel DUO lidmaatschap (Dames 2). Voorstel: coulanceregeling seizoen 2023-2024 (besluit ALV)

b. Voorstel nieuwe lidmaatschappen (Martel Stadlander). Voorgesteld besluit: zie punt 11a. 

5. Statutenwijziging (secretaris)

a. Wie stemt in met de vaststelling van deze statuten? (besluit ALV met minimaal 2/3 van de uitgebrachte stemmen) (secretaris)

6. Jaarverslag 2022-2023

a. gang van zaken en over gevoerde beleid (voorzitter)

b. balans en staat van baten en lasten (jaarrekening) (penningmeester)

c. verslag kascommissie 2022-2023 (kascommissie)

d. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening (besluit ALV) (voorzitter)

7. Benoeming kascommissie (besluit ALV) (penningmeester)

a. Paul Vanthoor

b. Titus Te Strake

c. (Reserve) Vacant

8. Benoeming continuïteitscommissie (onder voorbehoud door notaris vastgelegde statuten) (besluit ALV) (voorzitter en secretaris)

a. ..

b. ..

c. ..

9. Bestuurswijzigingen (besluit ALV) (voorzitter)

a. Willem van Dijk

10. Begroting 2023-2024 (besluit ALV) (penningmeester)

11. Mededelingen

a. Huishoudelijk reglement met o.a. onderverdeling leden (zoals DUO) komt aan de orde in ALV van juni 2024 (secretaris). Voorstel bestuur: bestuur zal het voorstel (agendapunt 4b) verder uitwerken/aanpassen en opnemen in het huishoudelijk regelement. Dit zal in juni 2024 tijdens de ALV worden voorgelegd aan de leden.  

b. Status hockeyvelden MHC Deurne (voorzitter).

12. Rondvraag

Gerelateerde nieuwsberichten

Mei vakantie
 

Agenda

Nog geen agenda punten.